Open

Neem contact op

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“1314 Media” : 1314 Media te Heeze KvK nummer: 83992707.
“Opdrachtgever”: de partij die opdracht geeft.
“Algemene voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (artikel 1 tot en met 17).
“Overeenkomst” : de overeenkomst tussen 1314 Media en opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door 1314 Media gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door 1314 Media verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst), of anderszins mondeling, schriftelijk of elektronisch akkoord met 1314 Media, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van 1314 Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 1314 Media en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door 1314 Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende twee (2) maanden, tenzij anders aangegeven.
 2. 1314 Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen twee (2) maanden aan 1314 Media wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en 1314 Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 1314 Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat 1314 Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor 1314 Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen behoudt 1314 Media zich het recht voor om bij een opdracht een aanbetaling van 50% op de totale kosten van de opdracht in rekening te brengen na het goedkeuren van de offerte, projectplan of een ander aanbod. Na de definitieve oplevering wordt het restant gefactureerd evenals eventuele overeengekomen extra werkzaamheden welke in aanvang geen deel uitmaakte van de overeenkomst.
 4. Facturering van hosting en kosten voor domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum).
 5. Nadat de opdrachtgever de oplevering heeft goedgekeurd worden, tenzij anders overeengekomen, verdere veranderingen, aanpassingen en aanvullingen niet meer kosteloos uitgevoerd.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal één (1) maand na factuurdatum te geschieden, op de door 1314 Media aan te geven wijze. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting nimmer op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft of deze anderszins schriftelijk of elektronisch is bevestigd.
 9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 40,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5 Technisch onderhoud van de website

 1. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, eventuele plug-ins en het maken van een back-up van de database.
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website (zoals de installatie van plug-ins, wijzigingen WordPress bestanden of het ontwerp en/of thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, buiten het gebruikelijke werk en wordt op basis van het geldende uurtarief aan de klant doorberekend.
 3. De volgende werkzaamheden vallen buiten het gebruikelijke werk en worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, op basis van het geldende uurtarief aan de klant doorberekend: o Het maken van een kopie van de website voor testdoeleinden. o Het onderhouden van contracten met het hostingbedrijf. o Tussentijdse wijzigingen aan de website (zoals de installatie van plug-ins, wijzigingen WordPress bestanden of het ontwerp en/of thema).
 4. 1314 Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. 1314 Media mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1314 Media zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk of anderszins vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal 1314 Media steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met vergelijkbare kwalificaties.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 1314 Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 1314 Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 1314 Media zijn verstrekt, heeft 1314 Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. 1314 Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 1314 Media kenbaar behoorde te zijn.
 5. 1314 Media zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft 1314 Media het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat 1314 Media hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 7. Indien door 1314 Media of door 1314 Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart 1314 Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 9. Indien 1314 Media aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Komma beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8 Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien 1314 Media op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan 1314 Media worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van 1314 Media.
 2. 1314 Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal 1314 Media opdrachtgever tevoren schriftelijk of elektronisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Na het goedkeuren van het aanbod en het goedkeuren van de eerste opzet van de werkzaamheden is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het ontwerp te laten uitvoeren.
 5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor 1314 Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9 Duur en beëindiging

 1. 1314 Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet-, onbehoorlijk- of onvolledig houdt aan de met 1314 Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 2. 1314 Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens 1314 Media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 1314 Media zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van 1314 Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. 1314 Media heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige bestanden en/of scripts.
 4. 1314 Media heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 5.

Artikel 10 Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door 1314 Media en/of voor rekening van 1314 Media mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
 3. 1314 Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
  de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 11 Copyright

 1. Alle aan 1314 Media verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst en dit schriftelijk of elektronisch laat weten.
 2. Alle door 1314 Media ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door 1314 Media voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van 1314 Media het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van 1314 Media wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 4. Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele benodigde copyright rechten.
 5. 1314 Media is nimmer verantwoordelijk voor het ontbreken van copyright rechten in websites of promotiemateriaal.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. 1314 Media en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door 1314 Media geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van 1314 Media zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.
 3. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van 1314 Media stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
 4. 1314 Media kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van

Artikel 13 Overmacht

 1. 1314 Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 1314 Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 1314 Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 1314 Media of van derden worden daaronder begrepen. 1314 Media heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 1314 Media haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. 1314 Media kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel 1314 Media ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 1314 Media gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. 1314 Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop 1314 Media geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14 Derden

 1. 1314 Media is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door 1314 Media doorgevoerd.
 2. 1314 Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 3. De opdrachtgever vrijwaart 1314 Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 1314 Media toerekenbaar is. Indien 1314 Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden 1314 Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 1314 Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 1314 Media en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en
  risico van de opdrachtgever.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De invulling van de door 1314 Media vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door 1314 Media of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van 1314 Media.
 4. Op alle ontwerpen van 1314 Media, zowel als schets of als definitief ontwerp, berust een bescherming conform de Auteurswet. Al het door 1314 Media in opdracht ontworpen promotiemateriaal en/of grafisch ontwerp blijft dan ook eigendom van 1314 Media. Opdrachtgever krijgt een licentie voor het gebruik van dit materiaal maar heeft, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer toestemming om dit ontwerp voor andere doeleinden te (laten) gebruiken of te (laten) wijzigen.
 5. 1314 Media heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 16 Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door 1314 Media slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. 1314 Media verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 17 Overige bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op alle aanbiedingen en met 1314 Media gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. 1314 Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

 

Datum: 24 September 2021